Yu Liren

Yu Liren Yu Liren (“Book of Classics”)[synonyms]Yu Zi (“Yin Xin Fang”), Yu Liren (“Pearl Sac”), Li Renrou (“Medicine Science”).   [Source]It is the seed of Rosaceae,…